Prohlášení / Declaration

Pro obchod s ptáky neuvedenými ve směrnici 90/539/EHS

For trade with birds not listed in Directive 90/539 / EEC

  1. Majitel zvířat     / Owner of animals

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Původ zvířat      /Origin of animals

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Místo odeslání / Place of loading

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

  1. Den a čas odjezdu/ Day and time of departure

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Plánované místo určení / Planned place of destination

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Očekávaná délka trvání cesty / Expected duration ofjourney

............................................................................................................................................

  1. Počet a druhy ptáků / Number and species of birds

Exotické ptactvo / Exotic birds :                                           Papoušci / Parrots :

 

 

Já, chovatel přepravovaných zvířat prohlašuji v souladu se Směrnicí 92/65 článkem 7, že:

I, the keeper of the animals transported declare in accordance with Article 7 of Directive 92/65 that:

  • pocházejí z hospodářství, ve kterém během posledních 30 dnů před odesláním nebyla zjištěna žádná influenza ptáků,
  • pocházejí z hospodářství nebo oblasti, na které/kterou se nevztahují žádná omezení v rámci opatření ke tlumení Newcastleské choroby,
  • papoušci nepocházejí z hospodářství a nepřišli do styku se zvířaty hospodářství, ve kterém byla zjištěna psittakóza (Chlamydia psittaci).

  Newcastle disease,
• parrots didn´t come from a farm and didn´t come into contact with animals from a holding which was found psittacosis (Chlamydia psittaci).

 

V Praze dne ……………..                                                                                                Podpis / Signature ………………………………