ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT při veřejném vystoupení -prodejní výstavě a setkání chovatelů terarijních zvířat

Čl. 1

Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

 

(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro Downstream, s.r.o., Gutova 2134/26, Praha 10, IČ: 29462959.

(2) Žadatel uvedený v odstavci 1 jako pořadatel veřejného vystoupení zvířat v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento ,,Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení – prodejní výstavě a setkání chovatelů terarijních zvířat“ (dále jen ,,Řád“).

Čl. 2

Účel řádu

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.

(2) Veřejné slouží k setkání chovatelů a pěstitelů a ke směně, prodeji a vystavování exotických rostlin, ptáků, akvarijních a terarijních živočichů, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb a odborné literatury.

(3) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení. Podle tohoto Řádu nelze provádět vystavování zvířat veřejnosti za předpokladu, že by vystavování zvířat probíhalo v mobilním zařízení typu pojízdného zvěřince či terária, v nichž jsou zvířata umístěna převážně v prostoru dopravního prostředku (tj. nelze provozovat pojízdný zvěřinec).

(4) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení zvláště chráněných druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) (CITES - registrace zvířat a povolení k chovu, atd.).

 

(5) Veřejné vystoupení se koná několikrát v roce vždy od 8:30 do 12:00 hodin.

 

Čl.  3

Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní

 

(1) Veřejného vystoupení se účastní tato zvířata:

a) zvířata pro zájmové chovy:

I) obojživelníci: žáby, ocasatí obojživelníci, akvarijní rybičky, ostatní vodní živočichové

II) plazi: želvy, ještěři, hadi,

III) drobní savci: hlodavci - myši, potkani, křečci, morčata,

b) krmná zvířata: hlodavci (myši, potkani, křečci, morčata).

(2) Množství vystavovaných a nabízených zvířat je variabilní a je limitováno

a) aktuální druhovou skladbou na jednotlivém veřejném vystoupení a velikostí zvířat,

b) typem a rozměry nádrží, klecí či jiných přepravek (dále jen „přepravky“), ve kterých jsou zvířata nabízena či vystavována,

c) kapacitou výstavních prostor.

(3) K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici.

  1. Podle tohoto Řádu se nemůže veřejných vystoupení zúčastnit:
    1. zvíře přepravené na veřejné vystoupení nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.

            a) březí samice ve druhé polovině březosti a kojící samice, samice plazů a obojživelníků             s nevykladenými vejci, nebo samice plazů a obojživelníků, které pečují o mláďata,

            b) zvíře fyzicky vyčerpané, nemocné nebo podezřele z onemocnění,

            c) zvíře se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst.1 písm.g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

            d) zvíře pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo zvíře, které pořadatel odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,

Čl.  4

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností
prováděných se zvířaty

(1) V průběhu veřejného vystoupení jsou zvířata umístěna v přepravkách a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je zvíře v případě prodeje předáváno novému chovateli.

(2) Zvířata po umístění na výstavní stoly nejsou nucena k žádné aktivitě (naopak je žádoucí, aby po dobu trvání veřejného vystoupení setrvala v klidu), ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (předvedení zvířete zájemci, porovnání jedinců ap.) se zvířaty manipuluje jejich chovatel (ručně), k manipulaci není třeba žádných zvláštních pomůcek, ani zařízení. Každý chovatel je povinen zajistit, aby nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami, se zvířaty, která předvádí (nabízí).

(3) Krmná zvířata musí mít během veřejného vystoupení zabezpečeny shodné podmínky jako zvířata ostatní s výjimkou nároku na velikost prostor. Po přepravě budou krmná zvířata přemístěna do chovných nádob s možností napájení a krmení.

(4) V průběhu akce jsou akvarijní živočichové umístěni ve skleněných akváriích, či plastikových sáčcích naplněných vodou, vzduchem nebo kyslíkem a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je akvarijní ryba v případě prodeje předávána novému chovateli.

(5) Akvarijní živočichové po umístění do výstavních akvárií nejsou nuceni k žádné aktivitě (naopak je žádoucí, aby po dobu trvání akce setrvali v klidu), ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (předvedení akvarijních ryb zájemci, porovnání jedinců ap.) s akvarijními rybami manipuluje jejich chovatel pomocí akvarijních sítěk a chytacích skleněných či plastových zvonů. U velkých ryb je výjimečně možné šetrně uchopit ryby pomocí rukou. Každý chovatel je povinen zajistit, aby v případě prodeje nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami, s akvarijními rybami, které předvádí (nabízí).

Čl.  5

Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění
nebo jinou činnost se zvířaty

(1) Každý prodejce a vystavovatel (dále jen „účastník akce“) si přepravky, v nichž zvířata vystavuje nebo nabízí ke směně a prodeji, zajišťuje sám a dbá na to, aby vyhovovaly potřebám zvířat.

(2) Zvířata musí být v přepravkách umístěna tak, aby

a) si vzájemně nemohla způsobit poranění (separace agresivních jedinců),

b) nebyla nepřiměřeně stresována (množství jedinců v přepravce),

c) měla dostatek prostoru pro volný pohyb; jako minimální budou použity tyto rozměry přepravek (v násobcích délky těla zvířete - u želv délky karapaxu, u ostatních plazů a ocasatých obojživelníků v násobcích délky těla bez ocasu):

- pro želvy 3 x 2 x 2 pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30 % prostoru navíc,

- pro ještěry a hady 2 x 2 x 2 (terestrické), 2 x 2 x 3 (stromové) pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30 % prostoru navíc,

- pro obojživelníky 2 x 2 x 2 pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30 % prostoru navíc,

- drobní hlodavci (myši, potkani, křečci, morčata) jsou umístěni v typizovaných odchovnách pro hlodavce, které splňují tyto minimální rozměry:

Druh zvířat

Minimální plocha podlahy pro 1 zvíře v cm2

Minimální výška klece v cm

Myš

 180

 12

Potkan

 350

 18

Křeček

 180

 12

Morče

 600

 18

   - menší nádrže mohou být použity jen u akcí, jejichž trvání nepřesahuje 5 hodin a po jejich skončení jsou zvířata přemístěna do chovných nádob s možností napájení a krmení.

d) u těch druhů, které to vyžadují

- měla možnost úkrytu,

- měla vhodný podkladový substrát (lignocel, rašelina nebo písek pro plazy; vlhký molitan pro obojživelníky, popřípadě mohou být někteří ocasatí obojživelníci a vodní želvy umístěni ve vodě s možností vylézt na souš nebo v mělké vodě; hobliny, seno pro savce atd.),

- měla možnost přidržet se (upevněné větve pro chameleony atd.),

- měla možnost lokálního ohřevu (topnými kameny nebo žárovkou, která musí být instalována a kryta tak, aby se o ni zvířata nemohla popálit),

e) byla spolehlivě zajištěna proti úniku.

(3) Přepravky musí být opatřeny větracími otvory nebo mřížkami.

(4) Přepravky mohou být ze skla nebo průhledného plastu.

(5) Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči podle vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, musejí být umístěny v nerozbitných průhledných přepravkách jednotlivě nebo po párech a nesmějí být z přepravek vyjímány.

(6) Akvarijní nádrže pro společenské a soutěžní výstavy, zajišťuje chovatel. Do každého akvária je většinou zavedeno vzduchování. Prodejci si prodejní akvária, v nichž akvarijní živočichy nabízí ke směně a prodeji, zajišťují sami a dbají na to, aby vyhovovala potřebám akvarijních ryb.

(7) Akvarijní živočichové musí být v akvarijních nádržích umístěni tak, aby

a) si vzájemně nemohli způsobit poranění (separace agresivních druhů),

b) nebyli nepřiměřeně stresováni (množství jedinců v akváriu),

c) měli dostatek prostoru pro volný pohyb,

d) byla zajištěna vyhovující teplota vody

(8) Do každého akvária je vždy zavedeno vzduchování, případně filtrace, a pokud je to vzhledem k vystavovaným akvarijním rybám nebo vodním živočichům potřebné, i vyhřívání. Jestliže se akce koná v klimatizované místnosti, nemusí být v akváriích instalováno vyhřívání. Akvária musí být vybavena veškerou potřebnou technikou, která zajišťuje vhodné životní podmínky pro umístěné druhy akvarijních ryb nebo vodních živočichů (filtrační technika, osvětlení, vyhřívání). Akvária jsou umístěna na stolech nebo vhodných podstavcích.

(9) Voda v akváriích při akvaristických akcích pochází z veřejného vodovodního zdroje. Lze použít i vodu z čistých přírodních zdrojů, která je v mnoha případech pro ryby vhodnější. Jedná se vždy o vodu odstátou minimálně 12 hodin a temperovanou na teplotu optimální pro konkrétní druh akvarijní ryby nebo vodního živočicha. Odstátím vody se řeší problém chloru, který může být ve vodě z vodovodního řádu přítomen, řeší i problém možných vzduchových embolií. Je třeba mít na paměti i možnost nadlimitního množství dusičnanů ve vodě a eventuelní přílišnou tvrdost vody v návaznosti na druhy ryb, které jsou vystavovány.

(10) Pro eventuelní vystavování mořských ryb se voda připravuje rozpuštěním komerčně dodávaných solí ve vodě upravené reverzní osmózou, nebo demineralizované iontoměniči.

(11) K manipulaci s akvarijními rybami se používají akvaristické síťky či lapací skleněné či plastové zvony odpovídajících velikostí. Lapací síťka má tvar obdélníku nebo čtverce, je ušita z jemné syntetické tkaniny. Lapací zvon se používá pouze k odchycení malých rybek nebo rodů ryb, které jsou velmi citlivé na jakýkoli stres. Je skleněný nebo plastový. Jedná se o dvě trubice o různém průměru, spojené v pravém úhlu, delší z nich lze ucpat palcem ruky.

(12) Počet ryb umístěných v prodejních nádrží se musí řídit platnou zásadou poměru 1 cm délky ryby / 1 litr objemu vody. V případě, že je hustota ryb vyšší, je nutná častější kontrola kvality vody a její častější výměna.

Čl.  6

Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí

 

(1) S ohledem na trvání a poslání veřejného vystoupení nejsou přepravky vybaveny ani krmením, ani napájecím zařízením, s výjimkou zvířat, kde je vlhkost podmínkou (např. u obojživelníků může být použit zvlhčený molitan nebo mech). Jestliže se veřejné vystoupení koná v klimatizované místnosti, není (až na výjimky) v nádržích instalováno vyhřívání a osvětlení (mohlo by zvyšovat nebezpečí úniku či poranění při manipulaci). U plachých druhů, kde nelze vyloučit nutnost úkrytů, je úkryt řešen vložením kusu kůry, papíru, kartonu, nebo jiného materiálu, kterým se chovanec nemůže poranit. U striktně arborikolně žijících druhů (např. chameleonů a stromových hadů) musí být součástí výstavní nádoby upevněná větev přiměřené velikosti (síly), zabezpečená proti poranění zvířete.

(2) Účastník akce v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí

a) vybavení pro vykládání zvířat, je-li takové zařízení potřebné,

b) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění.

c) aby teplota v akváriích vyhovovala pro daný druh akvarijní ryby nebo vodního živočicha,

d) aby prostor akvárií a jejich vybavení minimalizoval riziko poranění vystavovaných akvarijních ryb a vodních živočichů, např. řádným zakrytím topných tělísek nebo upevněním dekorací.

(3) Akvarijní ryby a vodní živočichové musí být v akváriích umístěni tak, aby

a) si vzájemně nemohli způsobit poranění (separace agresivních druhů),

b) nebyli nepřiměřeně stresováni (množství jedinců v akváriu),

c) měli dostatek prostoru pro volný pohyb,

d) měli optimální podmínky pro jednotlivé rody (teplota vody, množství kyslíku, eventuálně vzduchu ve vodě, nebo vhodné složení atmosféry v akváriu),

e) u těch druhů, které to vyžadují:

- měli možnost úkrytu,

- měli možnost lokálního ohřevu (topným zařízením, které musí být instalováno a kryto tak, aby se o ně zvířata nemohla popálit),

c) byli spolehlivě zajištěni proti úniku.

 

 

Čl.  7

Přeprava zvířat na veřejná vystoupení zvířat

 

(1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě a s předpisy ES, zejména s Nařízením Rady č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení  č. 1255/97.

(2) Zejména je nutno dodržovat následující zásady:

- přeprava plazů se bude provádět v zateplených přepravkách s větráním,

- během přepravy nesmí dojít k přehřátí ani podchlazení zvířat.

(3) Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

(4) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

(5) Během nakládky a vykládky zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

(6) Osoby, které se zvířaty manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se zvířaty. Poučení proti podpisu je uloženo u pořadatele.

(7) Přeprava akvarijních živočichů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.  Pokud se přeprava na veřejné vystoupení koná za účelem prodeje je třeba se řídit  nařízením Rady č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/1997.

(8) Za přepravu akvarijních živočichů na akvaristickou akci odpovídá každý chovatel – akvarista osobně. Zejména musí dbát na zásadu, aby během přepravy nedošlo k přehřátí ani podchlazení vody v přepravních kontejnerech, či plastových sáčcích a tím i přepravovaných akvarijních ryb.

(9) Akvarijní ryby musí být přepravovány ve vodě pod vzduchovou (ryby s přídavným dýchacím orgánem) či kyslíkovou atmosférou. Lze je přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily jejich pohodu, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu akvarijních živočichů, splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

(10) Během vykládky a předvádění akvarijních živočichů musí být s nimi zacházeno šetrně, musí být zamezeno stresům z prudké změny osvětlení.

(11) Osoby, které s akvarijními rybami manipulují, musí být poučeny zejména v oblasti zacházení s nimi. Poučení proti podpisu je uloženo u pořadatele.

Čl.  8

Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče

 

Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupenízvířat veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. Veterinární lékař bude přítomen na místě po celou dobu konání veřejného vystoupení.

 

Čl.  9

Způsob poučení osob o ochraně zvířat

Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu ústně před zahájením veřejného vystoupení.

 

Čl.  10

Důvody k zastavení veřejného vystoupení

 

 Pořadatel je oprávněn a povinen

a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu,

b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení,

c) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete,

d) ukončit činnost v případě nevhodného chování účastníků veřejného vystoupení nebo návštěvníků při veřejném vystoupení zvířat.